Gebruiksvoorwaarden

 

Deze website (“Website”) wordt beheerd door Insmed Netherlands B.V., KVK 63209020, Stadsplateau 7, 3521 AZ  Utrecht (“Insmed” of “wij” of “ons“).

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website. Als u deze website gebruikt of contact met ons opneemt, geeft u aan dat u de onderstaande gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u hiermee akkoord gaat. Gebruik de website niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.

 1. Diensten

De inhoud van deze Insmed-website is alleen voor informatieve doeleinden bestemd. Het doel is om informatie te geven over niet-tuberculeuze mycobacteriële longinfectie (NTM), en enkele andere longaandoeningen die geassocieerd worden met een verhoogd risico op NTM-longinfectie. De inhoud van deze website is alleen voor educatieve doeleinden en kan op geen enkele wijze de adviezen van een medisch specialist vervangen.

 1. Afwijzing van aansprakelijkheid

De website wordt geleverd zoals deze is.
Insmed en haar leveranciers en licentiehouders:

 • stellen de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vast;
 • sluiten voor zover wettelijk toegestaan iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enigerlei wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website;
 • garanderen niet dat de website foutloos is of dat de toegang ertoe continu of ononderbroken is;

U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico inhoud of diensten via de website downloadt of anderszins verkrijgt.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

Insmed of haar leveranciers of licentiehouders zijn in geen geval aansprakelijk voor enig onderwerp van deze gebruiksvoorwaarden voor: (I) speciale, accidentele of gevolgschade; (II) inkoopkosten of vervangende producten of diensten of; (III) onderbreking van het gebruik of verlies of beschadiging van gegevens. Insmed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of vertragingen als gevolg van overmacht. Insmed is jegens bedrijven niet aansprakelijk voor gevolgschade, louter financiële verliezen, gederfde winst of schadeclaims als gevolg van claims van derden, behalve in geval van opzet.

 1. Copyright en gebruiksrechten

De inhoud die door Insmed wordt geleverd, wordt beschermd door de wet die van toepassing is op databases, auteursrechten en handelsmerken. Dergelijke inhoud mag op geen enkele manier worden gekopieerd, verspreid of gebruikt of gekopieerd zonder de voorafgaande toestemming van de betreffende eigenaar. Dit geldt in het bijzonder voor alle kopieën die zijn gemaakt met behulp van “robots”, “crawlers” en andere automatische mechanismen. Elk gebruik of wijziging van de diensten voor niet-beoogde doeleinden is verboden. Met name het kopiëren of uploaden van inhoud, aanbiedingen, registers, databases enz. voor commerciële doeleinden is verboden zal worden onderworpen aan strafrechtelijke en civiele gerechtelijke procedures binnen het kader van bestaande juridische opties.

 1. Vrijwaring

U stemt ermee in om Insmed, haar onderaannemers en haar licentiehouders, evenals hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers van elke aansprakelijkheid te vrijwaren en om hen te vrijwaren van claims en kosten, inclusief juridische kosten die voortvloeien uit uw gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van deze gebruiksvoorwaarden

 1. Wijzigingen

Insmed behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na kennisgeving van wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden komt neer op aanvaarding van die wijzigingen. Insmed kan in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via deze website (inclusief nieuwe tools en bronnen). Deze gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing op dergelijke nieuwe functies en/of diensten.

 1. Contact

Als u vragen heeft of ondersteuning nodig heeft met betrekking tot deze website, neem dan contact met ons op via info-benelux@insmed.com.

 1. Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die ontstaan in verband met hiermee, met inbegrip van de geldigheid daarvan, of met het gebruik van de website, vallen onder Nederlands recht.

 1. Scheidbaarheid

Indien bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar worden verklaard, blijven de rest van de gebruiksvoorwaarden volledig van kracht.

Versie: 13 mei 2020

Loopt u risico?

Een tijdige diagnose en behandeling van een NTM‑longziekte zijn van belang

Denkt u dat u NTM-longziekte heeft?

Praat met uw behandelaar over uw symptomen